تاريخ : چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳ | ۸:۱٠ ‎ق.ظ | نويسنده : آسمان فردوس

دیشب مهمونی بودم.اتاق دیگه ای مشغول انجام کاری بودم و صدای خانواده میومد که

داشتند از ناراحتی مدام در مورد یکی از آشنایان گله می کردند.چیزی نگفتم.

اما انگار نمی خواستند بحث رو تموم کنند!طاقت نیاوردم!وارد اتاق شدم و گفتم:

ــ شما خودت میگی خدا رحمتش کنه!پس اگه خدا رحمتش کنه اگه اون بنده خدا فوت کرده و

دوستش داری، چرا نشستی هی غیبتش رو می کنی؟؟!!

هیچ می دونی وقتی یکی فوت کرده بدی هاش گفته میشه اون دنیا چقدر اذیت میشه؟؟!

بس کنید دیگه!یه مهمونی رفتید اومدید هی از این بد میگید هی از اون!

اگه خیلی ازش ناراحتی، خب بابا تلفن بردار و به خودش گله کن!

چرا پشت سرش هی غیبت..؟؟نشستید هم دنیاتون رو خراب می کنید هم آخرتتون رو!

زورتون به کسی که نیستش از خودش دفاع کنه می رسه؟!...

دیگه سکوت شد.

تو را به خدا غیبت نکنید محل غیبت رو هم ترک کنید یا نگذارید غیبت کنند.