فلسفه ساده ــ سرودۀ قیصر امین پور

لحظۀ ویران شدن خانه هاست
 
جشنِ چراغانیِ ویرانه هاست

مزرعۀ شمع که آتش گرفت 

خرمنِ خاکسترِ پروانه هاست

حیرتِ دریا شدنِ قطره ها

خواهشِ جنگل شدنِ دانه هاست

چشم به ره، گوش به زنگِ صدا 

حلقۀ خاموشِ درِ خانه هاست

هق هقِ بغض است به تسکینِ درد 

دستِ تسلی به سرِ شانه هاست

گم شده در نقشۀ جغرافیا  

 ناحیه قاف در افسانه هاست

مسئله مشکل فرزانگان 

فلسفه سادۀ دیوانه هاست

 


/ 0 نظر / 15 بازدید