تو را..کسی نشناخت.. ــ سرودۀ حسین منزوی

شاعر! تو را زین خیل بی دردان،کسی نشناخت

تو مشکلی و هرگزت آسان ، کسی نشناخت

کنج خرابت را بسی تَسخَر زدند امّا

گنج تو را،ای خانۀ ویران کسی نشناخت

جسم تو را ، تشریح کردند از برای هم

اما تو را ای روح سرگردان! کسی نشناخت

آری تو را،ای گریۀ پوشیده در خنده !

وآرامشِ آبستنِ توفان! کسی نشناخت

زین عشق ورزانِ نسیم و گلشنت ، نشگفت

کِای گردباد بی سر و سامان! کسی نشناخت

وز دوستدارانِ بزرگِ کفر و دینت نیز

ای خود تو هم یزدان و هم شیطان!کسی نشناخت

گفتند:این دون است و آن والا ،تو را، امّا

ای لحظۀ دیدارِ جسم و جان! کسی نشناخت

با حُکمِ مرگت روی سینه ، سال های سال

آن جا،تو را در گوشۀ یمگان ، کسی نشناخت

فریادِ « نای »ت را و بانگِ شکوه هایت را،

ای طالع و نام تو ناهم خوان! کسی نشناخت

بی شک تو را در روز قتل عام نیشابور

با آن دریده سینۀ عرفان،کسی نشناخت

ای جوهر شعر تو ، چون نام تو برّنده !

ذات تو را ای جوهر برّان! کسی نشناخت

روزی که می خواندی:مخور می محتسب تیز است !

لحنِ نوایت را در آن سامان،کسی نشناخت

وقتی که می کندند از تن پوستت را نیز

گویا تو را زان پوستین پوشان،کسی نشناخت

چون می شدی مخنوق از آن مستان،تو را ای تو،

خاتونِ شعر و بانوی ایمان! کسی نشناخت

آن دم که گفتی،باز گرد ای عید ! از زندان

خشم و خروشت را،در آن زندان،کسی نشناخت

چون رازِ دل با غار می گفتی تو را،هم نیز،

ای شهریارِ شهرِ سنگستان،کسی نشناخت

حتّا تو را در پیش روی جوخۀ اعدام

جز صبحگاهِ خونیِ میدان،کسی نشناخت

هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت

امّا تو را،ای عاشق انسان! کسی نشناخت

 

/ 0 نظر / 17 بازدید