تنها دوایِ دردِ عاشق ناشکیبـایی است ــ سرودۀ فاضل نظری

گاهی شرارِ شرم و گاهی شورِ شیدایی است

این آتـش از هر سر که برخیزد تماشــایی است

دریـــا اگر ســــر می زنــــد بر سنــــگ حق دارد

تنهـــــا دوایِ دردِ عاشـــــــق ناشکیبـــایی است

زیبــــای من ! روزی که رفتــــی با خودم گفتـــم

چیزی که دیگر بر نخواهد گشت، زیبــــایی است

راز مـــرا از چشمهــــایـــــم می تـوان فهمیـــــد

این گریه های ناگهـــــان از تــرسِ رسوایی است

این خیــــره مانــــدن ها به ساعت هایِ دیــواری

تمــــرین بــــرای روزهایــــی که نمی آیی است

شــــاید فقط عـــــاشق بداند «او» چرا تنهاست:

کامـل ترین معنــا برای عشـــــق تنهایی است...

 


/ 0 نظر / 15 بازدید