بگذار عاشقانه بگویم ــ سرودۀ قیصر امین پور

بگذار بعد از این

تنها

پیشانیِ تو را بسُرایم!


حرفی است عامیانه که می گویند :

« تقدیر هر کسی را

                         از پیش، روی لوح جبینش نوشته اند.»

بگذار عامیانه بیندیشم!

پیشانی تو شاهدِ این راز است

بر روی خطوط موازی

زخم تو نکته ای است که باید خواند

در امتداد ِ پرواز

زخم تو مثل نقطه آغاز است

 

بگذار عاشقانه بگویم!

بر صفحۀ جبینِ تو

آن نقطه

          آن خطوط موازی است

که سرنوشت هر قوم مرا شکل می دهد

 

پیشانی تو

تفسیر لوحِ محفوظ

پیشانی تو سورۀ نور است

این رازِ سر به مُهرِ قدیمی

از دستبردِ حادثه دور است!

 

بگذار بعد از این

تنها

پیشانی تو را بسرایم!

پیوست آسمان:

" در جایی خواندم؛ شاعر دردواره ها قیصر، این شعر زیبا را سروده برای خودش."

 


/ 0 نظر / 19 بازدید