نام گمشده ــ سرودۀ قیصر امین پور

دلم را ورق می زنم

به دنبال نامی که گم شد

در اوراقِ زرد و پراکنده این کتابِ قدیمی

به دنبالِ نامی که من...

ــ منِ شعرهایم که من هست و من نیست ــ

به دنبال نامی که تو...

ــ توی آشنا ــ ناشناس تمام غزل ها ــ

به دنبال نامی که او...

به دنبال اویی که کو؟

پی نوشت آسمان:

" به قول مریم؛ ــ میگه دارم دنبال خودم می گردم.گم شدم

ــ میگه منم گم شدم!اگه پیدام کردی منو بنداز تو صندوق پست!

ــ میگه دیوونه!آخه کجا پستت کنم؟؟

ــ دارم دنبال خودم می گردم.این ور .اون ور.انگار آب شدم رفتم تو زمین.

ــ تمام دیروز پی تو می گردم..کجا گمم کردی..کجا گمت کردم..! "

 

/ 0 نظر / 14 بازدید