پاسخِ سادۀ من سخت تر از پرسشِ تو ــ سرودۀ فاضل نظری

نه دل آزرده ، نه دلتنگ ، نه دلسوخته ام

یعنی از عمرِ گران هیچ نیندوخته ام

پاسخِ سادۀ من سخت تر از پرسشِ توست

عشق درسی است که من نیز نیاموخته ام

روسیاهِ محکِ عشق شدن نزدیک است

سکۀ قلب زیانی است که نفروخته ام

برکه ای گفت به خود ، ماه به من خیره شده است

ماه خندید که من چشم به «خود» دوخته ام

شده ام ابر که با گریه فرو بنشانم

آتش صاعقه ای را که خود افروخته ام

 / 0 نظر / 10 بازدید