اِ ما ــ نوشتۀ جین آستین

انگار باد عشق را به گونه ای در هوا می پراکند

که همان جایی می نشیند که باید بنشیند، مسیر عشق هرگز هموار نبوده


از کتاب اِما | نوشتۀ جین آستین | ترجمۀ آرزو خلجی مقیم | نشر نیک فرجام | صفحۀ 72

 


/ 0 نظر / 15 بازدید