چه تماشایی شده ام که فقط نگاه می کنی..

دارد نزدیک می شود

تو میزبانی و من میهمان..

خدا وقتی به اسم میهمان آمدم و در زدم،در را که باز کردی،

مرا آنقدر تنگ در آغوش می گیری که دردهایم بمیرند؟

این کار را می کنی؟خدا،می کُشی؟می میرانی؟جواب بده!

قبول!من بد،اما تو که خوب!خدا تماشایی شدم؟ به این اشک ها قسم تمامش کن..!

                                                                                               آسمان فردوس

 

        پیوست :عکس از دوست عزیزم الهام.


/ 0 نظر / 3 بازدید