با حوصلۀ تنگ و دل سنگ چه سازم؟ ــ سرودۀ علیرضا بدیع

چون طفل که از خوردن داروست پریشان

با دوست پریشانم و بی دوست پریشان

ابرو به هم آورده و گیسو زده بر هم

چون ابر که بر گنبد مینوست پریشان

مجموعۀ ناچیز من آشفتۀ او باد

آن کس که وجودم همه از اوست پریشان

دست و دل من بر سر این سلسله لرزید

در جنگل گیسوی تو آهوست پریشان

آرامش دریای مرا ریخته بر هم

ماهی که پری خوست..پری روست..پری شان

با حوصلۀ تنگ و دل سنگ چه سازم؟

با دوست پریشانم و بی دوست پریشان

 


/ 0 نظر / 31 بازدید